تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 24

دانشجویان DBA

تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 24

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
24

- فهرست

- تحليل صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده هاي پنجره اي

(دکتر محسن دستگير، دکتر منصور مومني، دکتر صابر ساعتي مهتدي، دکتر مهدي علي نژاد ساروکلائي)

صفحه 15-4

- پيش بيني ارتباط بين بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

(دکتر سيد حسين سجادي، محسن رشيدي باغي، محسن شيرعلي زاده)

صفحه 33-16

- بررسي تاثير ويژگي هاي هيأت مديره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار

(دکتر احمد خدامي پور، رامين قرباني، جواد نيک کار، يونس بزرايي)

صفحه 49-34

- بررسي رابطه بين اجتناب مالياتي و اختلاف مالياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر ساسان مهراني، سيد جلال سيدي)

صفحه 75-50

- مطالعه عوامل تعيين کننده نرخ مؤثر مالياتي در شرکت هاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي مدل رگرسيون چند متغيره غير خطي

(دکتر محمد کاشاني پور، دکتر حسين فخاري، سينا عزيزجلالي)

صفحه 89-76

- تاثير متقابل سودهاي غيرمنتظره و ويژگي هاي کيفي سود بر واکنش بازار سرمايه

(دکتر زهرا لشگري، الهام بخشايش)

صفحه 103-90

- پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي بازار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر عبدالکريم مقدم، احسان قدردان، محمد راشدي)

صفحه 113-104

- بررسي تاثير ساختار مالکيت بر پايداري سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر حجت سرهنگي، عباس جلالي فراهاني)

صفحه 133-114

- بررسي اهميت نسبي ويژگي هاي شرکت هاي ايراني در تعيين کيفيت سود و مقايسه تطبيقي آن با بازار سرمايه ساير کشورها

(سيد عباس برهاني، ابراهيم جعفري منش)

صفحه 159-134

 

تصویر: