تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه

دانشجویان DBA

تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه

چکیده

از آنجائیکه سودهای غیرمنتظره و کیفیت سود از نظر بيشتر سرمایه گذاران با­اهميت محسوب مي ­شود و این موضوع ممکن است منجر به واکنش سرمایه گذاران شود، این پژوهش به بررسی آثار متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. جهت محاسبه سود غیرمنتظره از تفاوت سود پیش­بینی­شده و سود واقعی استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 96 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390- 1385 مورد بررسی قرار­گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از روش پانلی استفاده شده­است، یافته­های پژوهش نشان می­دهد، که در حالت کلی سود غیرمنتظره بر واکنش بازار تأثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین پایداری سود، مربوط­بودن سود بر واکنش بازار تأثیر منفی و معنی داری دارد و درنهایت محافظه کاری سود بر واکنش بازار تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

شماره نشریه: 
24
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: