تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 26

دانشجویان DBA

تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 26

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
26

- فهرست

- بررسي ارتباط بين دارايي هاي نامشهود با سودآوري و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر محمدحسين ستايش، نويدرضا نمازي) صفحه 24-4

- بررسي عوامل موثر بر ارزش گذاري جريان نقد آزاد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر ولي خدادادي، دکتر حسن فرازمند، رامين قرباني) صفحه 45-28

- اثر سطح حاکميت شرکتي بر شفافيت سود حسابداري و هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر حميدرضا وکيلي فرد) صفحه 57-46

- رابطه سياست تقسيم سود با جريان هاي نقدي آزاد و سودهاي آتي (دکتر فرزانه حيدرپور، مسعود کاظم پور) صفحه 73-58

- اثر ريسک بر محافظه کاري (دکتر علي ابراهيمي کردلر، زهرا شمس) صفحه 91-74

- نقش اعتماد بر واکنش سرمايه گذاران نسبت به اعلان سود با تاکيد بر الزامات نهادهاي رسمي و عدم تقارن اطلاعاتي (دکتر آزيتا جهانشاد، حمزه ملکيان) صفحه 107-92

- نقش محافظه کاري حسابداري در سويه پيش بيني سود مديران (دکتر سيد احمد خليفه سلطاني، نرگس احمدي) صفحه 123-108

تصویر: