تصمیم گیری

دانشجویان DBA

تصمیم گیری

روش های تصميم گيری مديران مبتنی بر بودجه بندی سرمايه ای و تاثير آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی

نقش سيستم اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري مديران شركت ملي گاز ايران

با توجه به اهمیت تصمیم گیری مدیران بر مبنای اطلاعات جامع و صحیح تولید شده توسط یک سیستم اطلاعاتی حسابداری انعطاف پذیر، در این پژوهش سعی شده است «نقش سيستم اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري مديران شركت ملي گاز ايران» بررسی گردد. بدین منظور یک فرضيه اصلي به همراه شش فرضيه فرعي مطرح گرديد تا مشخص شود ميزان استفاده مديران ارشد سازمان از گزارش های مالی در تصمیم گیری در رابطه با مديريت بهاي تمام شده، بودجه بندي سالانه، سرمايه گذاري و انتخاب پروژه ها، ارزيابي عملكرد حوزه هاي مختلف سازمان، تجزيه و تحليل وضعيت و عملكرد مالي سازمان و برنامه ريزي بلندمدت تا چه حد است.