جریان نقد آزاد

دانشجویان DBA

جریان نقد آزاد

تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام صفحه 49-32

چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران

بررسی عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 45-28)