روش تحلیل پوششی داده ها DEA

دانشجویان DBA

روش تحلیل پوششی داده ها DEA

تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها)

دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري موجب خواهد شد كه جريان پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق حاضر با درک این مهم درصدد ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و همچنین شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار بر کارایی سیستم بانکی می باشد.