سودهای مدیریت نشده

دانشجویان DBA

سودهای مدیریت نشده

رابطۀ بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادۀ مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

dr naser partovi

هدف این مقاله، بررسی نحوۀ تأثیر گذاری عدم‌اطمینان‌های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت‌ها و عکس‌العمل مدیران در برابر این عوامل می‌باشد. به طور کلی فرض براینست که عدم اطمینان‌های محیطی نوسانات زیادی را در عملکرد و سودآوری شرکت‌ها به وجود می‌آورد و مدیران برای جلوگیری از اثرات منفی آن، اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری می‌نمایند. در این پژوهش، داده‌ها به‌صورت سالانه و برای دورۀ زمانی 1380الی 1387 مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات از پنج مدل رگرسیونی چند متغیّره استفاده شده‌است.