سود عملياتي

دانشجویان DBA

سود عملياتي

مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملياتي واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها

تحليل مديريت سود با استفاده از تغييرطبقه بندي هزينه هاي عملياتي به هزينه هاي غيرعملياتي در میان دوره های مالی

اين پژوهش با هدف تعيين اينکه مديريت در کداميک از ميان دوره هاي مالي و يا تحت چه شرايطي، انگيزه بيشتري براي به کارگيري مديريت سود از طريق تغيير طبقه بندي هزينه هاي عملياتي به هزينه هاي غيرعملياتي دارد، پايه گذاري شده است. در راستاي هدف پژوهش، سه فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي تدوين گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1384 الی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گرديد.

بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی، وجریان های نقدی عملیاتی درپیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

پیش بینی بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری است، چون تصمیم گیری، آنچه را که در آینده رخ خواهد داد منعکس می سازد. در تصمیم گیری اقتصادی نیز پیش بینی مالی یک فعالیت معمول است. هر تصمیم اقتصادی، مستلزم انتخاب یکی ازگزینه های مختلف برای رسیدن به هدفی معین، که شامل انتخاب گزینه ای با انتظار برای دریافت منافع بیشتر در آینده می باشد. در تحقیقات گوناگون از ابزارهای متفاوتی برای پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده است.