عوامل محیطی

دانشجویان DBA

عوامل محیطی

بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان

بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده سازی و اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقيق موردي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شيميايي

برای پیاده سازی و استقرار سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که توجه به آنها باعث افزایش اثربخشی و کارایی چنین سیستم هایی با کمترین هزینه می گردد. در اين مقاله میزان تاثير عوامل مختلف در پياده سازي و اجراي سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شيميايي، مورد بررسي و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به عنوان یکی از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره، از لحاظ اهميت رتبه گذاري شده است.