قابليت وصول

دانشجویان DBA

قابليت وصول

ارزيابي فرآيند تشخيص و شناسايي درآمدهاي شهرداري تهران جهت تعيين مبناي مناسب حسابداري و گزارشگري درآمدها

استفاده از مبناي تعهدي تعديل شده براي شناسايي و ثبت به موقع درآمدها در حسابداري و گزارشگري نهادهاي بزرگ بخش عمومي نظير شهرداري ها از اهميت درخور ملاحظه اي برخوردار مي باشد . در مبناي تعهدي تعديل شده درآمدها زماني شناسايي مي شوند كه بصورت اتكا پذير قابل اندازه گيري بوده و در همان دوره مالي و يا مدت كوتاهي پس از آن(حداكثر 60 روز)، قابل وصول باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي فرآيند تحقق و وصول درآمدهاي شهرداري تهران و به منظور امكان استقرار مبناي تعهدي تعديل شده، انجام شده است .