مدل ضریب ارزش افزوده فکری– پولیک (AVIC)

دانشجویان DBA