نقد

دانشجویان DBA

نقد

مقایسه مدیریت سرمایه درگردش

در این مقاله براساس دسترسی محقق، نتایج 34 سال تحقیقات مدیریت سرمایه در گردش که شامل: 13 تحقیق دکتری، 6 کتاب تحقیق و 20 مقاله تحقیق بوده، آورده شده است.
در ذیل بخشهایی از نتایج این تحقیقات که شامل: الف- سوالات تحقیق (Research Questions) و ب- مشکلات مدیریت سرمایه در گردش و راه های فائق آمدن بر آن (Working Capital Problems and Solutions) می باشد، ارائه شده است.