1388

دانشجویان DBA

1388

برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

تحقیق حاضر به مقایسه قدرت پیش‌بینی شبکه‌های عصبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به منظور برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه می‌پردازد. هدف این تحقیق طراحی مدلی است که به سرمایه‌گذاران در تشخیص صحت قیمت‌گذاری عرضه‌های عمومی اولیه و شکار فرصت‌های سودآوری یاری رساند. بنابراین متغیرهای استفاده شده در این پژوهش از میان آن دسته از متغیرهایی انتخاب شده‌اند که قبل از عرضه در اختیار سرمایه گذاران برون‌سازمانی قرار دارند. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق می‌تواند برای شرکت ناشر، مشاور پذیرش، پذیره‌نویسان و نیز قانون‌گذاران بورس اوراق بهادار سودمند باشد.

ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ بر اساس توجه به عامل بهره وری سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. بررسی های اخیر در بورس های توسعه یافته دنیا نشان داده اند که میزان بهره وری سرمایه در شرکت ها بر بازده آتی آنها تاثیر گذار بوده و استراتژی انتخاب شرکت های بهره ورتر منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ شده و مدل سه عاملی به طور کامل قادر به تبیین بازده حاصل شده نیست. در پژوهش حاضر، با افزودن عامل بهره وری به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدلی چهار عاملی ارائه شده است.

رابطه تامين مالي و عملكرد عملياتي در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شركت ها به منظور اجراي پروژه هاي سود آور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش ثروت سهامداران خود، از منابع مالي مختلف و به شيوه هاي گوناگون استفاده مي كنند. توانايي شركت در مشخص ساختن منابع درون يا برون سازماني براي فراهم كردن سرمايه و تهيه برنامه هاي مالي مناسب، از عوامل اصلي رشد و پيشرفت هر شركت محسوب مي گردد. اين منابع تامين مالي و ميزان استفاده از آنها يكي از عواملي است كه بر عملكرد عملياتي شركت ها اثر مي گذارد.

بررسی رابطه بين سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق به بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه های نمایندگی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. رابطه نمایندگی نوعی قرارداد است که طبق آن مالک، نماینده ای را جهت انجام عملیاتی مأمور و در این راستا اختیاراتی در باب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می کند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه های نمایندگی، ناشی از تضاد منافع بین طرفین، ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارند. از این رو، شرکت ها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند.

صفحه‌ها