دکتر حسن همتی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

دکتر حسن همتی

کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی

استانداردهای حسابداری و اقتصاد استانداردها

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی

رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی

ردپای حسابداری در جرائم مالی

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 39

بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی) - صفحه 56 الي 69

کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب

از دو دهه پیش تا کنون برخی شرکت ها استراتژی های تولیدی را برگزیدند که به اصطلاح تولید ناب نام دارد. محققانی که این استراتژی را برگزیدند بر این عقیده بودند که سیستم های سنتی هزینه یابی محصولات نظیر هزینه یابی استاندار به طور مناسب نمی توانند بهبودهای عملیاتی آن ها را ارزیابی نمایند . بنابراین آن ها به دنبال یک سیستم هزینه یابی جدید بودند.