ردپای حسابداری در جرائم مالی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

ردپای حسابداری در جرائم مالی

چکیده

از دیدگاه روانشناسی، حسابداران در موقعیت تابع قرار دارند و از آنجا که وقوع یک جرم مالی مستلزم برقراری ارتباط با رده های پایین تر و جلب همکاری آنان می باشد، لذا تصور عمومی بر این است که حسابداران همیشه یکی از ارکان ثابت جرائم مالی می باشند. این مقاله قصد دارد فرایند سوء استفاده از دانش حسابداری به عنوان ابزار مورد استفاده در جرایم مالی و به طور خاص، پولشویی را مورد بررسی قرار دهد. لذا در ابتدا به معرفی حوزه های عملکردی جرائم مالی در حسابداری پرداخته و سپس ارتباط حسابداری و حسابداران با جرایم مالی از منظر روانشناسی و ایدئولوژیکتبیین می شود ودر ادامهسطوح مختلف بکارگیری دانش حسابداری در سازماندهی جرایم مالی و نمونه های بارزی از بکارگیری تکنیک های حسابداری در جرائم مالی ارائه خواهد شد. در انتهای مقاله نیز توصیه های لازم از باب مقابله با خطرهای ناشی از جرایم مالی که حسابداران را تهدید می کند، بیان شده است.

شماره نشریه: 
39
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: