مجتبی ابراهیمی رومنجان

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3209
اعضای حقیقی - وابسته: 3072
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

مجتبی ابراهیمی رومنجان

کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی

دانش و پژوهش حسابداری شماره 51

استانداردهای حسابداری و اقتصاد استانداردها

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

ردپای حسابداری در جرائم مالی

بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی) - صفحه 56 الي 69