آموزش اخلاق در حسابداري: بررسي تاثير انگيزش اخلاقي بر روي رفتار اخلاقي

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

آموزش اخلاق در حسابداري: بررسي تاثير انگيزش اخلاقي بر روي رفتار اخلاقي

در اين مقاله تاثير انگيزش اخلاقي بر تصميم گيري اخلاقي در دو سطح فردي و سازماني مورد آزمون قرار مي گيرد. اين مطالعه اثر آموزش هاي اخلاقي و همچنين تاثیر انگيزش اخلاقي بر روی رفتار اخلاقي دانشجويان حسابداري را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين بررسي دلايل تصميم هاي غير اخلاقي دانشجويان و ارتباط تصميم گيري اخلاقي آنها در شرايط مختلف نيز از اهداف اين مقاله مي باشد. نتايج مطالعه حاکي از آن است که دانشجويان در دوسطح فردي و سازماني داراي رفتار اخلاقي تقريباً مشابهي هستند؛ همچنين بين انگيزش اخلاقي و تصميم گيري در موقعيت هاي فردي رابطه معني داري مشاهده نشد، ولي بين ايجاد انگيزش اخلاقي و تصميم گيري مرتبط با سازمان و محيط کار رابطه معني دار قوي مشاهده گرديد. به علاوه، نتایج اين مقاله از نصيحت کردن و ارائه الگوهاي اخلاقي براي افزايش انگيزه اخلاقي نزد دانشجويان حسابداري حمايت مي کند.

شماره نشریه: 
9
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: