ارائه مدلي براي ارزيابي تاثيرگذاري خصوصيات كيفي بر سودمندي گزارشگري مالي

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

ارائه مدلي براي ارزيابي تاثيرگذاري خصوصيات كيفي بر سودمندي گزارشگري مالي

موضوع مقاله: هدف حسابداري ارائه اطلاعات سودمند به استفاده‌کنندگان از گزارشات سالانه است. با اين حال، ادبيات تحقيق، کمک چنداني به قضاوت در مورد تاثير خصوصيات کيفي گزارشگري مالي بر سودمندي گزارشگري مالي نمي‌کند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي و تعيين تاثير خصوصيات کيفي بر سودمندي گزارشگري مالي است.
روش تحقيق: در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده ها از مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. براي آزمون مدل، روايي پژوهش، و وجود همبستگي بين خصوصيات كيفي به ترتيب از نرم افزارهاي PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شركت بود كه اطلاعات مربوط به آنها طي دوره 1376 تا 1389 مورد بررسي قرار گرفت.
طرح بحث و نتيجه گيري: به جز فرضيه هاي فرعي هفتم و نهم و فرضيه اصلي سوم، ساير فرضيه ها تاييد شدند (محافظه كاري و قابل فهم بودن تاثير معني داري بر سودمندي نداشتند). همچنين بين خصوصيات كيفي محافظه كاري و بيان صادقانه و بي طرفي، خصوصيات كيفي مربوط بودن و قابل اتكا بودن، و خصوصيات كيفي ارزش پيش بيني و ارزش تاييدكنندگي رابطه متقابل وجود داشت. بنابراين پيشنهاد مي شود از خصوصيات كيفي حذف شود. همچنين با توجه به اينكه تاثير مربوط بودن بر سودمندي بيشتر از تاثير قابل اتكا بودن است، بنابراين چنين مي توان نتيجه گيري كرد كه استفاده كنندگان صورتهاي مالي به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابليت اتكاي اطلاعات در درجه دوم اهميت قرار دارد.

شماره نشریه: 
20
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: