ارزيابي نقش کيفيت سود بر الگو، شيوه تأمين مالي و کارايي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

ارزيابي نقش کيفيت سود بر الگو، شيوه تأمين مالي و کارايي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اين مقاله تأثير اقلام تعهدي اختياري به عنوان شاخص کيفيت سود بر الگو، شيوه تأمين مالي و کارايي سرمايه گذاري شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اصلي پژوهش بررسي نقش اقلام تعهدي در تعيين بازده دارايي ها، حساسيت سرمايه گذاري به وجوه نقد داخلي و تعيين تأثير ميزان تأمين مالي از منابع خارجي بر قيمت گذاري بازار اقلام تعهدي اختياري مي باشد. در راستاي دستيابي به هدف مذکور و پاسخگويي به پرسش هاي تحقيق سه فرضيه تدوين گرديده و به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از تحليل رگرسيون چند متغيره و اطلاعات مالي 107 شرکت عضو نمونه بين سال هاي 1377 الي 1386 استفاده شده است. يافته هاي پژوهش حاکي از اين است که در سطح کل نمونه در شرکتهاي داراي اقلام تعهدي اختياري مثبت بزرگ، سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي حساسيت بيشتري به جريان هاي نقدي داخلي دارد. افزون بر اين نتايج حاصل شده بر رابطه منفي بين اقلام تعهدي اختياري جاري و بازده آتي دارايي ها دلالت دارد. نتيجه ديگر تحقيق نشان مي دهد که قيمت گذاري بازار اقلام تعهدي اختياري تحت تأثير ميزان تأمين مالي خارجي قرار ندارد. افزون بر اين آزمون فرضيه هاي تحقيق در بين صنايع مورد بررسي به نتايجي متنوع منتهي گرديد.

شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: