استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دراین مقاله رابطه بین تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب صنعت برای پیش بینی سودآوری شرکتهای مورد آزمون قرار گرفته است هدف تحقيق حاضر یافتن پاسخ این سوال است که آيا استفاده از تحليل دوپانت با تعديل بر حسب صنعت امكان پيش بيني سودآوري آتي شركتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را افزايش خواهد داد، که به عنوان اطلاعات مناسب ومربوط در تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین استفاده کنندگان از صورتهای مالی به این نکته پی ببرندکه تجزیه و تحلیل به کمک نسبت دوپانت به عنوان یکی از روشهای تجزیه و تحلیل گزارشات مالی دارای بار اطلاعاتی بوده و می تواند در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد. دراین مقاله برای تحلیل دوپانت، خالص بازده دارایی های عملیاتی به دو جز ء حاشیه سود و گردش داراییهای عملیاتی، تفکیک شده است، که هر دو تحت تاثیر عضویت در صنعت هستند. داده های تحقیق مربوط به نمونه ای متشکل از 11 صنعت که شامل310 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق در دوره زمانی 8 ساله ( از ابتدای سال 1377 تا ابتدای سال 1385) بوده وبا استفاده از رگرسيون خطي چند متغيره تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق بیانگر این موضوع است که رابطه معنی داری بین اجزای تحلیل دوپانت تعدیل شده برحسب صنعت و پیش بینی سودآوری آتی وجود ندارد.

شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: