اهمیت مدیریت سرمایه ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت ها، مورد مطالعه: صنایع خودرو و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اهمیت مدیریت سرمایه ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت ها، مورد مطالعه: صنایع خودرو و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اهمیت مدیریت سرمایه­ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت­ها، صورت گرفته است. در این پژوهش، دوره­ی بازپرداخت حساب­های پرداختنی، دوره­ی گردش موجودی­ها، دوره­ی وصول مطالبات وچرخه­ی تبدیل وجوه نقد بعنوان مولفه­های مدیریت سرمایه­ی در گردش در نظر گرفته شده است. داده­های سال­های 1381 الی 1392، 64 شرکت از جامعه­ی آماری شرکت­های صنایع خودرو و ساخت قطعات و صنایع پتروشیمی و مواد شیمیایی سازمان بورس اوراق بهادار تهران نمونه­ی آماری این پژوهش بوده است. اندازه­ی شرکت (با مقیاس لگاریتم طبیعی فروش)، رشد فروش، نسبت بدهی مالی ونقدینگی، بعنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با کمک روش آماری رگرسیون باداده­های ترکیبی، فرضیه­های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دادکه افزایش طول دوره­ی وصول مطالبات، دوره­ی گردش موجودی‌ها، دوره­ی بازپرداخت حساب­های پرداختنی و چرخه­ی تبدیل وجوه نقد، تاثیر منفی و معناداری بر میزان سودآوری شرکت­ها دارد. بنابراین مدیران می­توانند با کاهش طول دوره­ی وصول مطالبات، دوره­ی گردش موجودی‌ها، دوره­ی بازپرداخت حساب­های پرداختنی و چرخه­ی تبدیل وجوه نقد در سطح مطلوب، میزان سودآوری را افزایش دهند.

شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
سال انتشار: