بررسي رابطه بين رويدادهاي مالي واقعي و مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسي رابطه بين رويدادهاي مالي واقعي و مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بسیاری از پژوهش های جاری در حوزه مدیریت سود در زمینه کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده اند. مدیریت سود ممکن است با استفاده از اقلام تعهدی یا رویدادهای مالی واقعی یا هر دو صورت پذیرد. تا کنون تلاش کمی به منظور نشخیص این که آیا اقلام تعهدی غیرعادی محصول دستکاری تعهدات بدون تأثیر جریان های نقدی است یا در نتیجه دستکاری رویدادهای مالی واقعی که بر جریان های نقدی و معوقات هر دو مؤثر است، صورت گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی دستکاری رویدادهای مالی واقعی از طریق تمرکز روی متغیرهایی مانند جریان های نقدی ناشی از عملیات، هزینه های اختیاری، تغییر در موجودی کالا و هزینه های تولیدی است. اقلام تعهدی به عنوان جانشینی مناسب برای اندازه گیری مدیریت سود انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین وجوه نقد عملیاتی و تغییرات در موجودی کالا از یک طرف و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران از طرف دیگر وجود دارد.

شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: