بررسي رابطه محافظه كاري و محتواي اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسي رابطه محافظه كاري و محتواي اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران

تحقيق حاضر، به بررسي اثر رعايت محافظه كاري بر محتواي اطلاعات حسابداري مي پردازد. در اين پژوهش براي محافظه كاري از مدل باسو و در مورد محتواي اطلاعات حسابداري از هر دو مدل بازده و مدل قيمت استفاده شد. داده هاي مالي 90 شركت پذيرفته شده در بورس اورق بهادار تهران براي سال هاي 1385 تا 1389 جمع آوري و فرضيات تحقيق با استفاده از رگرسيون چندگانه و آزمون والد و z كرامر، آزمون شده اند، يافته هاي تجربي تحقيق، ضمن تأييد رعايت محافظه كاري در ايران، نشان دادند افزايش محتواي اطلاعات حسابداري همگام با افزایش سطح محافظه كاري شركت ها از كم به زياد، با استفاده از مدل قيمت معنادار است، همچنين نتايج بررسي روند محافظه كاري و محتواي اطلاعات حسابداري در طول دوره مورد بررسي، با استفاده از مدل قيمت، حاكي از افزايش محتواي اطلاعات حسابداري در جهت افزايش سطح محافظه-كاري بود، با اين حال چنين الگويي با استفاده از مدل بازده، ديده نشد.

شماره نشریه: 
18
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: