بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری

چکیده

 هدف از اجرای این تحقیق، بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، نمونه‏ای شامل 123 شرکت از میان شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده‏های مورد نیاز تحقیق طی سال‏های 1382 الی 1391 براساس اطلاعات شرکت‎‏های نمونه استخراج گردید. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی می‏باشد و در آن از روش همبستگی استفاده می‏شود. همچنین از نظر زمانی نوعی تحقیق پس‏رویدادی است. تحلیل آماری داده‏ ها با نرم‏ افزار آماری Eviews و در سطح اطمینان 95% انجام گرفت و برای آزمون فرضیه‏ها از روش آماری داده‏های تابلویی و الگوی رگرسیون چندگانه استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های تحقیق، بین بهره‏وری در شرکت‏های نمونه‏ ی آماری با مالکیت سهامدار عمده،مالکیت سهامداران عمده، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد و همچنین بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت‏مدیره رابطه منفی است.

شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: