بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دانشجویان DBA

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده:

در سال‌های اخیر و با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان‌ها، نهادهای قانون‌گذار، مشتریان، نهادهای اجتماعی و دولت‌ها توجه ویژه‌ای به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) داشته‌اند. پژوهش حاضر به تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عدم تقارن اطلاعاتی، در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 پرداخته است. با توجه به عدم وجود گزارشگری مسئولیت اجتماعی در کشور و نبود موسسات رتبه‌بندی شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و بطور کلی، عدم شفافیت در این بخش برای تعیین سطح ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی از روش پرسشنامه‌ای استفاده شده است. پرسشنامه­ها برای 138 شرکت ارسال گردید و 84 شرکت به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان شاخص سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. آنالیز داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی برای 84 شرکت نمونه نشان می­دهد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج موید این است که عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت­گذاری سهام تحت تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت­ها قرار نمی­گیرد.

شماره نشریه: 
30
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: