بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

ما در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و حباب قیمتی بودیم، برای رسیدن به این مقصود تعداد 47 شرکت را طی سالهای 1374-1387 مورد بررسی قرار دادیم. ابتدا شرکتهای هموار ساز را از شرکتهای غیرهموارساز با استفاده از مدل ایکل تفکیک نمودیم و سپس برروی آنها با استفاده ازروش همگرایی یوهانسون و جوسیلیوس، تست حباب را انجام دادیم که بدین ترتیب شرکتهای حبابدار از غیرحبابدار نیز تفکیک گردیدند و سپس با استفاده از آزمون خی دو (استقلال) به بررسی رابطه هموار سازی سود و حباب قیمتی پرداختیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هموار سازی سود و حباب قیمتی دو موضوع مستقل از هم هستند و نمی توان از هموارسازی به عنوان عاملی که باعث شکل حباب قیمتی می شود، نام برد. بدین ترتیب فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه معنادار بین هموارسازی سود و حباب قیمتی رد می شود و نمی توان هموارسازی سود را عاملی موثر در شکل گیری حباب قیمتی دانست.

شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: