بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته‌شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوسی وجود دارد.

به بیان دیگر با افزایش در شفافیت سود، هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در ادامه نتایج تحقیق نشان داد نسبت تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و اندازه شرکت رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه مورد انتظار داشته است و رابطه بین نسبت بدهی، ارزش شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سیستماتیک، حجم نقدینگی، نرخ رشد شرکت، نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت هر سهم و بازده منفی سهام با هزینه مورد انتظار از معنی‌داری آماری برخوردار نیست.

شماره نشریه: 
15
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: