بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر گزارش مشروط حسابرسی بر روی قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع هدف، پاسخگویی به این سؤال است که آیا گزارش مشروط حسابرسی برای استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی است یا خیر؟ روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، که بر اساس نمونه گیری جفتی انتخاب شدند، جهت دستیابی به هدف پژوهش در بازه زمانی 1385-1386 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر نبود وجود تفاوت معنی¬دار بین بازده غیر عادی حاصل از انتشار گزارش مشروط و مقبول حسابرسی است. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می توان ادعا کرد که گزارش مشروط حسابرسی نسبت به گزارش مقبول برای استفاده-کنندگان، دارای محتوای اطلاعاتی افزون بر سایر گزارش ها نیست.

شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: