بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3289
اعضای حقیقی - وابسته: 3127
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

در این پژوهش نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأییدشده است، استفاده‌شده است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش، مدیران، رؤسا، سرپرستان، مسئولان، کارشناسان ارشد، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت نفت فلات قاره ایران در ستاد و مناطق شش‌گانه عملیاتی در سال 1393 بوده است. برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق از آزمون تی- تست استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که حسابرسی داخلی نتوانسته است نقش خود را به‌خوبی در شرکت ایفاء نماید و به لحاظ کارکردی اثربخش نبوده است و عملکرد فعلی حسابرسی داخلی مطابق با نقش‌های مورد انتظار از آن نبوده است.

شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
سال انتشار: