تأثیر خود رأیی مديریت بر رفتار نامتقارن هزينه ها

دانشجویان DBA

تأثیر خود رأیی مديریت بر رفتار نامتقارن هزينه ها

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزينه­هاي عمومي، اداري و فروش  در کنار متغيرهاي حاکميت شرکتي، اقتصادي و نمایندگی در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور سنجش خود رأیی مدیریت از مدلی متشکل از رشد فروش و رشد دارایی­ها استفاده شده است. متغيرهاي نمايندگي در اين پژوهش شامل چهار متغير جريان نقد آزاد، دوره تصدي مدير عامل، افق مدير عامل و درصد پاداش پرداختي به مدير عامل؛ متغیرهای اقتصادی شامل شدت دارايي­ها، کاهش درآمد پياپي و عملکرد سهام و همچنين مکانيزم­هاي حاکميت شرکتي شامل اندازه هيئت مديره، درصد مديران غيرمؤظف و درصد مالکيت نهادي است. تعداد 125 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ي زماني 10 ساله از سال 1383 تا  1392 مورد بررسي قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضيه­ها از داده­هاي پنل و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. يافته­هاي پژوهش نشان دهنده وجود رفتار نامتقارن هزینه­های عمومي، اداري و فروش است و شدت چسبندگي این هزينه ها با خود رأیی مدیریت، افزايش مي يابد. همچنین نتايج حاصل از بررسی شدت چسبندگي هزينه­هاي عمومي، اداري و فروش با خود رأیی مدیریت، پس از کنترل هر یک از متغیرهای نمایندگی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی معنادار نیست.

شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: