تأثیر خود رأیی مديریت بر رفتار نامتقارن هزينه ها

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 580
اعضای حقیقی - پیوسته: 3106
اعضای حقیقی - وابسته: 3027
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

تأثیر خود رأیی مديریت بر رفتار نامتقارن هزينه ها

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزينه­هاي عمومي، اداري و فروش  در کنار متغيرهاي حاکميت شرکتي، اقتصادي و نمایندگی در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور سنجش خود رأیی مدیریت از مدلی متشکل از رشد فروش و رشد دارایی­ها استفاده شده است. متغيرهاي نمايندگي در اين پژوهش شامل چهار متغير جريان نقد آزاد، دوره تصدي مدير عامل، افق مدير عامل و درصد پاداش پرداختي به مدير عامل؛ متغیرهای اقتصادی شامل شدت دارايي­ها، کاهش درآمد پياپي و عملکرد سهام و همچنين مکانيزم­هاي حاکميت شرکتي شامل اندازه هيئت مديره، درصد مديران غيرمؤظف و درصد مالکيت نهادي است. تعداد 125 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ي زماني 10 ساله از سال 1383 تا  1392 مورد بررسي قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضيه­ها از داده­هاي پنل و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. يافته­هاي پژوهش نشان دهنده وجود رفتار نامتقارن هزینه­های عمومي، اداري و فروش است و شدت چسبندگي این هزينه ها با خود رأیی مدیریت، افزايش مي يابد. همچنین نتايج حاصل از بررسی شدت چسبندگي هزينه­هاي عمومي، اداري و فروش با خود رأیی مدیریت، پس از کنترل هر یک از متغیرهای نمایندگی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی معنادار نیست.

شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: