تأثیر پدیده تثبیت‏ کنشی بر فرایند تصمیم گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری

دانشجویان DBA

تأثیر پدیده تثبیت‏ کنشی بر فرایند تصمیم گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری

چکیده:

شکل،مفهومی است گسترده و بسیار فراگیر اعم از شکل ظاهری اجسام تا کلمات،ارقام،حروف و نشانه‏های مختلف که هر کدام به طریقی ذهن ما را متوجه مفهوم خاصی می‏کنند. هدف علوم رفتاری این است که بتوان رفتار انسان را درک کرد، توضیح داد و پیش ‏بینی نمود.تثبیت‏ کنشی، به عنوان یک پدیده در علم روانشناسی مطرح می‏ باشد و منظور از آن بررسی تأثیر تجربیات گذشته روی رفتار بشر است، به گونه‏ ای که فرد، معنی و مفهومی را به عنوان و یا موضوعی منتسب می‏ نماید و قادر به فهم آن موضوع، با استفاده از مفهوم جایگزین نمی‏ باشند. هدف این مقاله گردآوری مطالبی در رابطه با تأثیر پدیده تثبیت‏ کنشی بر فرایند تصمیم ‏گیری استفاده‏ کنندگان از اطلاعات حسابداری می‏باشد. روش کار مطالعه نظریات متفکرین و نوشته‏ های مربوط در این زمینه می‏باشد. پژوهش‏های صورت گرفته بدنبال این مسئله می‏باشندکه آیا تصمیم‏ گیرندگان بر روی روش‏های خاصی متمرکز شده‏اند و یا این که می‏توانند تصمیمات خود را بگونه‏ ای مناسب با تغییرات هماهنگ نمایند.

 

شماره نشریه: 
29
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: