تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اين تحقيق، با هدف ارزيابي تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر تعداد دفعات گردش سهام براي بررسي وجود محتواي اطلاعاتي اظهارنظر حسابرسي مقبول و غيرمقبول انجام شده است. بدين منظور نمونه اي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره هاي رخداد 7 روزه و 15 روزه پيرامون برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام، طي سال هاي 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. عليرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهاي غير مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هيچ تفاوت معني داري ميان نوع اظهارنظر حسابرسي، از لحاظ تاثير بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگرديد. اين نتايج نشان مي دهد، بازار سهام اگرچه ممكن است در كل ميان اظهارنظر حسابرسي تمايز قائل شود، لكن اين تمايز تا حدي نيست كه باعث تغيير در حجم معاملات سهام گردد.

شماره نشریه: 
18
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: