تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابداری

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3273
اعضای حقیقی - وابسته: 3115
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابداری

موضوع به کارگيري نوآوري ها و مقاومت در مقابل تغيير ، در بر گيرنده حجم زيادي از تحقيقات مي باشد . اين تحقيقات به دنبال اين بودند که توضيح دهند چرا افراد و سازمان ها در مقابل تغييراتي که منجر به بهبود عملکرد آن ها مي شود مقاومت مي کنند. . اين تحقيق ابتدا به بررسي تاثير تعهد بر روي قضاوت پيرامون مطلوبيت سيستم هزينه يابي مي پردازد. سپس نقش پاسخگويي را در متعادل کردن اطمينان بيش از حد و مقاومت در مقابل تغيير آزمايش مي کند. به منظور آزمون فرضيات يک مطالعه آزمايشي انجام شد. نتايج پژوهس نشان مي دهد که تعهد نسبت به يک سيستم هزينه يابي خاص منجر به افزايش مطلوبيت سيستم انتخابي و کاهش مطلوبيت گزينه طرد شده مي شود . نتايج هم چنين نشان مي دهد افرادي که نسبت به يک سيستم هزينه يابي خاص متعهد مي شوند ، نسبت به سيستم انتخابي خود اطمينان بيش از اندازه اي دارند، به طوري که اين امر موجب مقاومت بالا در مقابل تغيير مي شود. در عين حال نتايج تحقيق نشان داد پاسخگويي در مقابل پيامد هاي منفي تصميم باعث مي شود از شدت اين تاثيرات کاسته شود.

شماره نشریه: 
2
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: