تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام

دانشجویان DBA

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام

چکیده:

در یک بازار کارا قیمت‌ها نسبت به اطلاعات جدید، سریع و کامل تعدیل می‌شوند. مع‌الوصف حجم قابل‌‌ملاحظه‌ای از پژوهش‌ها، فقدان اطلاعات کامل و عدم کارایی بازار را نشان داده‌اند، فقدان اطلاعات کامل، بصورت بالقوه، تعدیل به موقع قیمت‌ها را به تأخیر می‌اندازد و با تعدیل دیرهنگام قیمت سهام در ارتباط است. کیفیت پایین اطلاعات حسابداری، احتمالاً با عدم اطمینان در خصوص پارامترهای ارزش‌گذاری سهام در ارتباط است که خود مبین فقدان اطلاعات کامل است. در نتیجه کیفیت پایین اطلاعات حسابداری منجر به تاخیر در تعدیل قیمت سهام می‌گردد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 61 شرکت معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1391 می‌باشد. نتایج آزمون‌های انجام شده نشان می‌دهد، کیفیت حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهام رابطه منفی و معنی‌داری دارد.

شماره نشریه: 
28
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: