تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام

دانشجویان DBA

تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده دارایی‎ها (ROA) جهت تبیین تعریف جدیدی از بازده سهام می‎باشد. بازده سهام در این تحقیق تعریف جدیدی دارد که با در نظرگرفتن ارزش بازار سهام اول دوره (EMV) و ارزش افزوده سهامدار (SVA) مورد محاسبه قرار می‎گیرد. دلیل اصلی آزمون این رابطه پیچیدگی محاسباتی بازده سهام با تعریف جدید می‎باشد. با توجه به اینکه معیارهای حسابداری ROA و ROE محاسبه ساده‎ای دارند، قصد داریم با آزمون رابطه بین این معیارها، به این سوال پاسخ دهیم که آیا می‎توان بازده سهام با تعریف جدید را از طریق معیارهای حسابداری که بعنوان معیار بازدهی محسوب می‎گردند پیش‎بینی نمود؟ به منظور پاسخ به این سوال تعداد 76 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره 6 ساله (1389- 1384) آنها قابل دسترسی بوده، انتخاب گردیده است. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست بین بازده سهام با ROA رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی‎که بین بازده سهام با ROE رابطه معناداری وجود نداشته است.

شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: