تحقيق در مورد اثربخشي نتايج اجراي ERP توسط سازنده هاي قوي بين المللي در يك شركت نمونه به وسيله ارائه يك مدل 4 پارامتري جديد مبتني بر اطلاعات صورتهاي مالي اساسي شركت مورد تحقيق

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تحقيق در مورد اثربخشي نتايج اجراي ERP توسط سازنده هاي قوي بين المللي در يك شركت نمونه به وسيله ارائه يك مدل 4 پارامتري جديد مبتني بر اطلاعات صورتهاي مالي اساسي شركت مورد تحقيق

‌بررسي ميزان موفقيت پياده سازي ERP‌ درسازمانها همواره دغدغه مديران بوده و تحقيقات زيادي در اين مورد انجام گرفته است. پيچيدگي سيستمهاي ERP و نيز ارتباط تنگانگ آنها با فرايندهاي كاري طبق يافته هاي محققين اكثرمدلهاي ارزيابي مبتني برروشهاي پرسشنامه اي ومصاحبه اي بوده ونتايج اين روشهاپس ازتحليل هاي آماري مي تواند تعيين كننده ميزان موفقيت سيستمهاي ERP‌ باشد.دراين تحقيق، ارزيابي موفقيت ERP‌ طبق اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي انجام گرفته بدين منظور ابتدا يك مدل ارزيابي تعريف كه مهمترين انتظارات مديران از سيستم ERP را به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مرتبط مي نمايد پس از آن با استفاده از مدل تعريف شده وضعيت يكي از شركتهاي پيشرو در مبحث ERP مورد ارزيابي قرار گرفته است

شماره نشریه: 
20
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: