تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

جلد تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع مالکیت (دولتی و خصوصی ) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل تحقیق ، متغیر دوبعدی نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) و متغیر وابسته، متغیر دو بعدی کیفیت سود (نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی در مدل تعدیل شده جونز) می باشد . 540 سال – شرکت با در نظر گرفتن ویژگی هایی به عنوان نمونه آماری تحقیق طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق مبتنی بر وجود رابطه بین نوع مالکیت و کیفیت سود می باشد. برای آزمون فرضیه اصلی ، تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) و برای آزمون فرضیه های فرعی مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات تلفیقی(GLS) برای داده های ترکیبی برازش داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین نوع مالکیت شرکت ها و کیفیت سود گزارش شده رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد ، شرکت های خصوصی کیفیت سود بالاتری نسبت به بنگاه های تحت کنترل و مالکیت دولت دارند .به عبارتی شرکت های دارای مالکیت دولتی بیشتر دست به مدیریت سود می زنند . واژه های کلیدی: کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی، مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، نوسان پذیری سود.

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
سال انتشار: