رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و عوامل ریسک سرمایه در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و عوامل ریسک سرمایه در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

تولیدناخالص داخلی‌که ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است، از نماگرها و اطلاعات اقتصادی بازار پول و سرمایه است. این مولفه از ارکان مهم بخش مالی اقتصاد جامعه نشات می‌گیرد ودرتجزیه و تحلیل و ارزیابی‌های اقتصاد مالی هرکشوری مورداستفاده قرار می گیرد. هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی با عوامل ریسک سرمایه (ارزش، اندازه، نسبت بدهی به دارایی، بازده سهام و صرف ریسک بازار) می باشد. بدین منظورمتغیرهای پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده‌های فصلی و پُرتفلیوبرای 42 فصل موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها نشانگرهمبستگی بسیار ضعیف بین رشد متغبرمستقل و وابسته پژوهش می باشد؛ همچنین براساس‌آزمون p رابطه معناداری بین رشد تولید ناخالص داخلی و بازده حاصل از عوامل ریسک، ارزش، اتدازه، نسبت بدهی به دارایی، صرف ریسک بازارو بازده فصلی وجود ندارد.

شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
سال انتشار: