سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی

دانشجویان DBA

سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی

پرداخت سود سهام یکی از اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران در اخذ تصمیم های سرمایه گذاری است که عوامل مختلفی می تواند بر آن اثرگذار باشد. از جمله ی این عوامل می توان به ساختار مالکیت شرکت ها اشاره کرد. گروه های مختلف سرمایه گذاران می توانند اثرات متفاوتی روی عملکرد شرکت و همچنین پرداخت سود سهام داشته باشند. سؤال اصلی این است که آیا پرداخت سود سهام، در انطباق با اهداف فرصت طلبانة مطرح در متون نمایندگی صورت می گیرد و اعضای غیرموظف هیأت مدیره بر نحوۀ توزیع سود مؤثر هستند؟ و آیا می توان این متغیرها را (به طور غیرمستقیم) جایگزین یا مکمل کاهش هزینه نمایندگی تلقی نمود؟ در این مطالعه درصدد پاسخ گویی به این سؤال خواهیم بود. بدین منظور، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1380 با استفاده از تکنی های آماری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهدکه بین نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، ساختار دارایی ثابت، ریسک تجاری و نسبت بدهی با نسبت پرداخت سود سهام رابطه منفی وجود دارد. همچین بین سودآوری، نقدینگی و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با نسبت پرداخت سود سهام رابطه مثبت و معنی¬داری مشاهده شد. اندازه شرکت و فرصت سودآوری بر نسبت پرداخت سود سهام مؤثر نیستند.

شماره نشریه: 
12
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: