طراحي مدل مفهومي ريسک اوراق بهادار رهني با استفاده از معادلات ساختاريافته

دانشجویان DBA

طراحي مدل مفهومي ريسک اوراق بهادار رهني با استفاده از معادلات ساختاريافته

در كشورهاي با ساختار و نظام مالي پيشرفته تقريبا تمام املاك و مستغلات توسط اوراق بهادار رهني تامين مالي مي‌شود. با تامين مالي از طريق اين اوراق، خريدار مسكن مقدار كمي از مبلغ را پرداخت و مابقي هزينه مسكن را با يك وام رهني تامين مي‌كند. با اين اوصاف چندي ايجاد اوراق رهني در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.در اين ميان شناسايي ريسك اين اوراق و بررسي تجربه كشورهايي كه اين اوراق را مورد استفاده قرار دادند و توجه به مشكلاتي كه توسط اين اوراق در سطح دنيا ايجاد شد مي‎تواند به مراجع امر در كشور كمك كند و آسيب‎هاي اين اوراق را به حداقل رساند تا اين اوراق، ابزاري باشد كه در خدمت مردم و بازار سرمايه قرار گيرد.
در اين مقاله پس از مقدمه، روش تحقيق و ادبيات موضوع به ارائه مدلي مفهومي از ريسک اوراق بهادار رهني اقدام شده و در نهايت مقدار تأثيرگذاري هر يک از ريسک‏ها بر ريسک کل اوراق بهادار رهني با استفاده از معادلات ساختار يافته مشخص شده است.

شماره نشریه: 
12
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: