عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امروزه افشای اطلاعات مالی شرکت ها از طریق اینترنت، به عنوان یکی از مباحث و موضوعات با اهمیت در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده است. این موضوع با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مرتبط گردیده و در بعضي موارد، رویه های معمول حسابداری را تحت تاثیر قرار مي دهد به طوريكه بيانيه هاي متعددي در زمينه افشاي اينترنتي اطلاعات مالي در سراسر جهان منتشر گرديده است.در این تحقیق، به بررسی میزان اطلاعات افشا شده از طریق اینترنت در وب سایت 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با برخی از ویژگی های شرکت شامل اندازه، اهرم شرکت، سودآوری و نوع صنعت، پرداخته شده است . نتایج نشان مي دهد، بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت (متغیر وابسته) و اندازه شرکت، اهرم شرکت و نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند( متغير هاي مستقل) ، رابطه معناداری وجود دارد .اما ارتباط معناداري بين متغير وابسته و متغير مستقل سودآوری شرکت مشاهده نگرديد.

شماره نشریه: 
5
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: