فراواکنشی و دامنه نوسان قيمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

فراواکنشی و دامنه نوسان قيمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

بر اساس فرضیه فراواکنشی، به عنوان یکی از خلاف قاعده های مطرح در بازارهای مالی، سرمایه گذاران تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطلاعات منتشره(خوب یا بد) دارند. هدف این تحقیق بررسی فرضیه فراواکنشی سرمایه گذاران با استفاده از دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1387-1382، در دو دوره از دامنه نوسان قیمت می باشد. بررسی این فرضیه، مبتنی بر رویکرد رویداد پژوهی است و رویداد، معادل رسیدن قیمت پایانی سهم به حد نوسان قیمت(بالا یا پایین) در قلمرو زمانی تحقیق تعریف می شود.نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که در کوتاه مدت، فراواکنشی در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران دیده می¬شود، افزون بر آن با کاهش میزان دامنه نوسان قیمت سهام، شدت واکنش بیش از اندازه نیز کاهش می یابد.

شماره نشریه: 
9
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: