نقش سيستم اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري مديران شركت ملي گاز ايران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 609
اعضای حقیقی - پیوسته: 3136
اعضای حقیقی - وابسته: 3034
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

نقش سيستم اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري مديران شركت ملي گاز ايران

با توجه به اهمیت تصمیم گیری مدیران بر مبنای اطلاعات جامع و صحیح تولید شده توسط یک سیستم اطلاعاتی حسابداری انعطاف پذیر، در این پژوهش سعی شده است «نقش سيستم اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري مديران شركت ملي گاز ايران» بررسی گردد. بدین منظور یک فرضيه اصلي به همراه شش فرضيه فرعي مطرح گرديد تا مشخص شود ميزان استفاده مديران ارشد سازمان از گزارش های مالی در تصمیم گیری در رابطه با مديريت بهاي تمام شده، بودجه بندي سالانه، سرمايه گذاري و انتخاب پروژه ها، ارزيابي عملكرد حوزه هاي مختلف سازمان، تجزيه و تحليل وضعيت و عملكرد مالي سازمان و برنامه ريزي بلندمدت تا چه حد است. قلمرو مكاني شامل شركت اصلي و كليه شركت هاي تابعه شركت ملي گاز ايران در حوزه هاي پالايش، توزيع و تخصصی بوده و زمان انجام تحقيق در سال 1390 مي باشد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات كتابخانه اي جمع آوري و آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتايج حاصل از تحقيق، بيانگر آن است كه مديران شركت ملي گاز ايران و شركت هاي تابعه آن، از گزارش های سيستم اطلاعات حسابداري تنها در زمينه بودجه بندي سالانه استفاده مي نمايند و در ساير محورهای تصمیم گیری از قبيل مديريت بهاي تمام شده، سرمايه گذاري و انتخاب پروژه ها، ارزيابي عملكرد، تجزيه و تحليل مالي و برنامه ريزي بلندمدت، گزارش های سيستم حسابداری نقشي ایفاء نمی نماید.

شماره نشریه: 
18
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: