چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت

چکیده:

مقاله حاضر به‌ مرور ادبیات پیش بینی سود و ارائه چارچوب «پیش بینی‌ سود مدیریت» می‌پردازد. در بیان این چارچوب، پیش‌بینی‌های  سود مدیریت در سه بخش پیشایندها، ویژگی‌ها و پیامدها دسته‌بندی‌ شده‌اند. از ارزیابی پیش‌بینی ها براساس محتوای این چارچوب، سه نتیجه‌ حاصل می‌گردد. اول؛ هرچند مدیران بر ویژگی  پیش بینی، بیشترین کنترل را دارند،  اما از لحاظ نظری و تحقیقات تجربی، کمتر از دو بخش دیگر موردتوجه قرارگرفته است. دوم؛ اکثر پژوهش‌های پیشین بر چگونگی تاثیر پیشایند و ویژگی پیش‌بینی  بر پیامد آن تمرکز کرده اند و کمتر به واکنش‌های بالقوه بین هر سه بخش پرداخته اند. سوم؛ بسیاری از تحقیقات پیشین، ماهیت تکرارشونده‌ پیش‌بینی سود را نادیده گرفته اند، هرچند پیامدهای پیش‌بینی دوره جاری بر پیشایندها و ویژگی‌های دوره آتی تأثیر می‌گذارد. مخاطبین اصلی این مفاهیم پژوهشگران، دانشجویان، مدیران، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران هستند.

شماره نشریه: 
27
فصل انتشار: 
سال انتشار: