مطالعات حسابداری و حسابرسی - بهار 96

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

مطالعات حسابداری و حسابرسی - بهار 96

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
21

تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شركت­هاي داراي محدودیت مالی  (دکتر سید عباس هاشمی، علیرضا افیونی) صفحه 17-4

توازن میان حسابرسی و بازاریابی (دکتر غلامرضا سلیمانی امیری، نسیم محمودیان) صفحه 31-18

بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام (دکتر رسول برادران حسن زاده، دکتر یونس بادآور نهندی، زینب خدائی قیه چمن) صفحه 49-32

تاثیر افشای محیط زیست، منابع انسانی و اهداف و برنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت های شرکت ها (سمیرا صالحی، دکتر فرزانه حیدرپور) صفحه 65-50

بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن (دکتر فاطمه صراف، مهسا محمدی) صفحه 85-66

تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بهنام کرمشاهی) صفحه 101-86

نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی (وحید محمدرضا خانی، محمد سلیمانی) صفحه 115-102

تصویر: