مطالعات حسابداری و حسابرسی - پاییز 96

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3209
اعضای حقیقی - وابسته: 3072
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پاییز 96

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
23
تصویر: