مطالعات حسابداری و حسابرسی - پاییز 96

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3049
اعضای حقیقی - وابسته: 2991
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پاییز 96

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
23
تصویر: