ساختار مالكيت

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3198
اعضای حقیقی - وابسته: 3063
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

ساختار مالكيت

تأثير سهامداران نهادي بر سياست هاي تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اين تحقيق تأثير سهامداران نهادي و ميزان سهام مديريتي شركت ها بر سياست هاي تقسيم سود اتخاذ شده از سوي آن ها بررسي شده است. به بيان ديگر، ميزان و نحوه تأثير گذاري سهامداران نهادي (نوع ساختار مالكيت) و نيز سهام مديريتي شركت ها (ميزان مشاركت سهامداران در مديريت شركت) بر سياست هاي تقسيم سود مورد بررسي قرار گرفته است. جهت انجام اين كار نمونه اي مشتمل بر 106 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 6 ساله (1380-1385) مورد بررسي قرار گرفتند.