مسئولیت اجتماعی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

مسئولیت اجتماعی

هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها