مسئولیت اجتماعی

دانشجویان DBA

مسئولیت اجتماعی

هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها