چارچوب مفهومي

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

چارچوب مفهومي

چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

اين مقاله مزاياي قواعد حسابداري و چارچوب مفهومی حسابداری را با نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری (از این پس رویکرد اطلاعاتی)بررسی کرده است. شرایط عدم اطمینان، نمایندگان ذی نفعان مختلف، تقاضا برای اطلاعات و منابع چندگانه اطلاعات، مورد توجه خاصی قرار گرفته است . هم چنین در این رویکرد، امكان ورود اطلاعات شخصي نيزمجاز است.در اين تجزیه و تحليل به یکسری ويژگي هاي اساسي اطلاعات حسابداري دسترسی پیدا خواهیم کرد. اینگونه بیان شده است كه ویژگیهای كيفي موجود در چارچوب هاي مفهوميتقاضاي استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري را به طور کامل تأمین نمي كند.