1391

دانشجویان DBA

1391

بررسي اثر محرك هاي(مشوق هاي) مالياتي با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي «كنكاش تجربه كانادا»

بررسي مقایسه ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی

بررسي رابطه ی بین اجزاي اقلام تعهدي و بازده سهام با تاكيد بر نقش حساب هاي در يافتني

کاربردهای مالی الگوریتم کلونی مورچگان

چکيده

صفحه‌ها